सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
सिहदरबार काठमाडौ ।
फोन न‍ं. : ९७७-१-४२११६९८,४२११७७८,४२११५८५

फ्याक्स :४२००६२४
Email : info@most.gov.np

Audio Notice Board Number: 1618014211698