सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
सिहदरबार काठमाडौ ।
फोन न‍ं. :
९७७-१-४२११६९८,४२११७७८,४२११५८५

फ्याक्स :४२११४७५ Email : info@most.gov.np