योजना तथा अनुगमन शाखा

परिचय:–

यस शाखाले विज्ञान तथा प्रविधि  मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरुका लागि आवाधिक एवं वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, मन्त्रालय एवं अन्तर्गत निकायहरुका कार्यक्रमहरु संचालनको कार्यमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरेको छ । भई गरेका कार्यहरुलाई अनुगमन गरी सोको प्रगति विवरण सम्वन्धित निकायमा पठाउने तथा त्यसको प्रभावकारीता मूल्याकंन गरी सुझाव दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ । संचालित वार्षिक कार्यक्रमहरुको समय समयमा समीक्षा गरी सवैलाई भई गरेका कार्यहरुका बारेमा सुसूचित हुने मौका दिई प्रचलित नियम अनुसार कार्यक्रम संचालन भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

योजना तथा अनुगमन शाखा बाट सम्पादन गरिदै आएका मुख्य–मुख्य कार्यहरु :–

 • मन्त्रालय एवं अन्तर्गत निकायहरुले सम्पादन गर्ने कार्यहरुका आधारमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने
 • सालबसाली रुपमा वर्षभरि गरिने गतिविधि छनौट गरी ती कार्यहरुका आधारमा आवधिक वजेटको रुपमा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने र स्वीकृत गराउने कार्यमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने ।
 • वार्षिक कार्यक्रम र वजेटको विषयमा सम्वन्धित निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका वीच यस मन्त्रालयवाट सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रमहरुको वारेमा चौमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक समिक्षा मार्फत संचालीत कार्यक्रमहरुको उपादेयता र त्यसले पारेको प्रभावको वारेमा विस्तृत रुपमै छलफल गरी सोको प्रगति विवरण सम्वन्धित निकायमा उपलब्ध गराउने ।
 • यस मन्त्रालय एवं अन्तर्गत निकायहरुको मासिक प्रगति विवरण सम्वन्धित निकायमा समयमै पठाउने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कार्य भए नभएको व्यहोरा अनुगमन गर्ने र सोको मूल्याङ्कन सहीतको  प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
 • विज्ञान, प्रविधि र वातावरण क्षेत्रसंग सम्वन्धित नीति, रणनिति तथा कार्यनीतिहरु निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने ।
 • मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्वन्धमा संसद सम्वन्धी सम्पर्क विन्दुको रुपमा आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायवाट यस गरेको योजना तथा कार्यक्रम भित्र रही आर्थिक समर्थन गर्ने गराउने वा दातृ संस्थाहरुसंग सम्पर्क, छलफल, समन्वय गर्ने ।
 • स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालयवाट प्रस्ताव हुने आयोजना तथा कार्यक्रम सम्वन्धी प्रस्तावहरुमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
 • व्यवस्थापिका संसदको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने भनि तोकिएको समितिसंग आवश्यक समन्वय राखी मन्त्रालयको नीति निर्माण सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
 • सम्वन्धित अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार नीति परिमार्जन/संशोधन सम्वन्धी कार्यगर्ने ।

 

उद्देश्य :– आम समुदायको जनभावनालाई समेट्दै स्थानिय तह सम्मका जनता लाभान्वित हुने किसिमको कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने ।

संगठन संरचना  :–

 • उपसचिव, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.दितीय – १
 • शाखा अधिकृत, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, रा.प.तृ –१

योजना अनुगमन तथा बजेट समन्वय शाखावाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरु :–

सि.न.        कार्यक्रम                                                                        वार्षिक बजेट (रु हजारमा)

 

नितिगत निर्णयहरु :–

 

प्रकाशनहरु :–