आर्थिक प्रशासन शाखा

परिचय

मन्त्रालयको आर्थिक कारोवारको हर हिसाब राखि आर्थिक कारोवारमा कानून तथा सरकारी नीतिहरुको पालना गराउने तथा मन्त्रालयका क्षेत्रगत नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने कार्य यस शाखाले गरिआएको छ ।

उद्देश्य

  • मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको हैसियतले काम गर्ने,
  • साधारणा बजेट तर्जुमा र विकास बजे६को रकम योजना र कार्यक्रम हेर्ने सम्बन्धित शाखा वा महाशाखासंग समन्वय गरी तर्जुमा सम्बन्धि कार्यगर्ने,
  • आर्थिक कारोवारसित सम्बन्धित काम र जिम्मेवारी वहन गरी आ.प्र.नियमावली वमोजिम निकासा माग गर्ने,
  • निकासा भएको रकमको खर्चको हिसाब किताब रीतपूर्वक सुरक्षा साथ राख्ने, खर्चको फाँ६वारी तथा आर्थिक विवरणा तयार गर्ने । फांटवारी एवं आर्थिक विवरण कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई समयमै सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतको विनियोजन राजस्व र धरौटीको वार्षिक केन्द्रीय आ.वि. बनाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने र आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
  • लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आएको बेरुजूको लगत राख्ने र बेरुजू फर्छयौट गर्ने प्रमाण जुटाई पेश गर्ने गराउने तथा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूहरु नियमित गर्न सचिवज्यूकहां पेश गर्ने,
  • आर्थिक कारोवार गर्दा प्रचलित आ.प्र. नियमावली वमोजिम रीत पुगेको नपुगेको जाँची रीत पुगेकोमा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्ने,
  • कार्यालय प्रमुखले सुम्पेको आर्थिक कारोवार सम्बन्धी काम गर्ने र आर्थिक कारोवारमा कार्यालय प्रमुखलाई राय दिने ।

संगठन संरचना

उप सचिव (लेखा) १

लेखा अधिकृत १

लेखापाल १

वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र तत्काल सञ्चालनमा रहेका कार्यहरु

यस शाखाको आफ्नै कार्यक्रम नरहेको ।

नीतिगत निर्णयहरु

प्रकाशन