वैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा

१. परिचयः

नेपाली समाजको वैज्ञानिक विकासको क्रममा भौतिक विज्ञान (physical science) को संस्थागत योगदानलाई प्रवर्धन गर्ने उद्धेश्य राखी स्थापना भएको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मंत्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन महाशाखा अन्तर्गतको तीन शाखाहरुमध्ये एक शाखाको रुपमा स्थापना भएको ।

२.उद्धेश्यः

समाज विकासमा भौतिक–विज्ञान (physical science) को योगदानको संभावनालाई पहिचान गरी सरकारी, अर्ध–सरकारी तथा निजि क्षेत्रमा भईरहेका अनुसंधान प्रयासहरुलाई टेवा दिई तथा नयाँ अनुसंधानका क्षेत्रहरुमा यस्ता निकायरसंस्थाहरुको संलग्नता गराई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यहरुको स्तरोरन्नति गर्ने ।

३. संगठन संरचना

सि.डि.केमिष्ट  १

ईन्जिनियरिङ मेकानिकल  १

सहायक वन अधिकृत १

 
४. नीतिगत निर्णयहरुः

क)    विकास कार्यहरुमा Nuclear Technology को सदुपयोग गर्ने नीति लिएर इ.स. २००८ देखि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको आण्विक निकाय, International Atomic Energy Agency, को सदश्य भएको ।

ख)    विकास कार्यहरुमा वैज्ञानिक प्रविधिहरुको प्रयोगका साथसाथै वातावरणको संरक्षणको आवश्यकतालाई मनन गरी नेपाल सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय र वातावरण मंत्रालयलाई गाभी २०६९ मा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मंत्रालय स्थापना गरेको ।

 

५. प्रकाशनः

क)    राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि नीति २०६१

ख)    राष्ट्रिय जैविक प्रविधि नीति २०६३

ग)    राष्ट्रिय परमाणु नीति २०६४

घ)    मंत्रालयद्वारा सम्पादित वार्षिक कार्यक्रमहरुको परिचयात्मक पुस्तिका २०६६

ङ)    विेभिन्न अप्रकासित अनुसन्धानमुलक प्रतिवेदनहरु

च)  पारमाणविक पदार्थको नितामन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७२

छ)  प्रयोगशाला जिखिमभत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२