बायोटेक्नोलोजी तथा नवीकरणीय उर्जा शाखा

उद्देश्यः
जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधि तथा तत्सम्बन्धी क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा अनुसन्धानको लागि प्रोत्साहन तथा नियमनकारी कार्य संरचनाको माध्यमबाट उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्ने ।

संगठन संरचनाः
१. रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव, बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत –१