अन्तरिक्ष प्रविधि तथा अति सूक्ष्म प्रविधि शाखा

उद्देश्यः
अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा विकास गर्ने |
काम, कर्तव्य र अधिकारः

• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा भएका नविनतम खोज, अनुसन्धान नतिजा र प्रविधिवारे सुशुचित गराउने |
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा आयोजना हुने अन्र्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागीता जनाउने ।
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरु विच साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने ।
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म बिज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासद्वारा गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने ।
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा द्विपक्षीय, वहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग आपसी सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि
गरी क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोगको वातावरण तयार गर्ने |
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई सहभागीता गराउने |
• अन्तरिक्ष एवं अति शुक्ष्म विज्ञानका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयस्तरीय अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानसंग आवद्ध गर्न सहयोग गर्ने |

संगठन संरचनाः

१. रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव, प्रशासन सेवा, – १