प्रशासन शाखा
 • मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यलयहरुको आवश्यक जनशक्तिको संख्या निर्धारण गरी नपुग भएमा प्रकृया पूरा गरी निर्णय बमोजिम सम्बन्धित निकायहरुमा सहमतिको लागि लेखि पठाउने।
 • नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीहरु निजामती कितावखानामा दर्ता गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका पद पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने र पद पूर्तिको लागि नियमानुसार छनौट भई आएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति, बढुवा तथा पदस्थापन गर्न कारवाही चलाई निर्णयानुसार कारवाही गर्ने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, पुरस्कार, राजिनामा वा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका बिषयहरुमा आधिकारिक राय सहित पेश गरी निर्णय बमोजिमको कार्य गर्ने/गराउने।
 • विभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गर्ने र निर्णयानुसार कारवाही गर्ने वा सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
 • मन्त्रालय वा अन्तर्गतका पदाधिकारूहरुलाई निमित्त, कायम मुकाम, काज सम्बन्धी कारवाही गरी निर्णयानुसार सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाउने।
 • मन्त्रालयको राजपत्राङ्‍कित तथा राजपत्र अनङ्‍कित समपूर्ण कर्मचारीहरुको विवरण तथा दरवन्दी अभिलेख अद्यावधिक राख्‍ने।
 • मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भइ अन्यत्र कार्यालयमा गएमा व्यक्तिगत फाईल सम्वन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
 • मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीहरुको हाजिरी, गयल, विदा रेकर्डको अभिलेख अद्यावधिक राख्‍न लगाउने।
 • बिदेशी छात्रवृति र अध्ययन भ्रमणका लागि उमेदवार मनोनयनको लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने।
 • बिदेशमा अध्ययन वा तालिममा जाने, फर्कने व्यक्तिहरुको विवरणहरु दुरुस्त राख्‍ने, राख्‍न लगाउने।
 • सम्वद्धता तथा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नु पर्ने वढुवा समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • कर्मचारीहरुको पुरस्कार र दण्ड समबन्धी कार्य गर्ने/गराउने।
 • प्रशासनिक वेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
1 श्री दिनेश शर्मा शाखा अधिकृत d.sharma@most.gov.np
2 श्री एकराज आचार्य शाखा अधिकृत aacharya@moste.gov.np
3 श्री शान्ता देवी पन्त उप – सचिव sdp@most.gov.np
 • सुरेन्द्र सुबेदी
  सह – सचिव
  प्रवक्ता र सूचना अधिकारी
  ९८४१४६९१६२ 
 • कविता निरौला ढुंगेल
  उप – सचिव
  सहायक सूचना अधिकारी
  ९८४१४६७८०४