आ.व. २०७४/७५ का लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रम

आ.व. २०७४/७५ का लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रम