जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा
 • जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधि तथा तत्सम्बन्धी क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा अनुसन्धानको लागि प्रोत्साहन तथा नियमनकारी कार्य संरचनाको माध्यमबाट उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्ने ।
 • राष्ट्रिय आवश्यकता, बजार माग तथा क्षेत्रीय विशेषताका आधारमा जैविक प्रविधिजन्य उद्योगहरुको स्थापना गर्ने तथा त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन एवं सहुलियत दिने ।
 • निरन्तर अनुगमन तथा जनचेतनाको माध्यमबाट जैविक प्रविधिजन्य कृयाकलापसंग सम्वद्ध ग्रामीण जनताको आवश्यकताहरुको पहिचान गरी सो बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
 • जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधिको उपलव्धिहरुको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
 • जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधिको दिगोपन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा  प्रदान गर्नसक्ने सार्वजनिक फाईदाहरुको मापन गर्न सूचांकहरुको विकास गर्ने ।
 • आनुवांशिक रुपमा परिवर्तन गरिएका तथा नगरिएका उत्पादनहरु ( Products ) को बजारको आकार, प्रवृति एवं गुणस्तरका सम्बन्धमा यथार्थ स्थिति तथा ती उत्पादनहरु बारे उपभोक्ताको दृष्टिकोणको समयानुकुल जानकारी प्रदान गर्ने ।
 • जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय र रोगमुक्त वोटविरुवाहरु पैदा गर्न निजी व्यवसायीहरुलाई प्रयोगशाला, हरितगृह तथा नर्सरीहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
 • वंशानुगत इञ्जिनियरिङ्ग र जैविक प्रविधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ( International Centre for Genetic Engineering and Bio-Technology ) को सदस्यता लिने र सम्वद्ध क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
 • वन, कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोगशालाबाट विकसित आर्थिक रुपबाट सक्षम ( Economically Viable ) प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
 • अनुसन्धाता र विकासकर्मीहरु, कृषकहरु तथा औद्योगिक कर्मचारीहरुलाई जैविक प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न तहका तालीमहरु उपलब्ध गराउने ।
 • जैविक तथा नविकरणीय उर्जा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास तथा विस्तारका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन योजनाको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
 • नेपालले यस नीतिका उद्देश्य अनुकुल जैविक प्रविधिजन्य एकाधिकार ( Patenting ) लाई साकार पार्न विभिन्न कार्यविधिहरु पुनरावलोकन गर्ने तथा कार्टाहेना प्रोटोकल ( C.P.B. ), वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरुमा असर पर्न जाने व्यापार सम्झौता ( TRIPS ), संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि ( CITES ) तथा जैविक प्रविधिगत पक्षहरुको पुनरावलोकन गर्ने |
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
No Record