नागरिक वडापत्र

  • यस मन्त्रालयबाट जनतालाई पुर्‍याइने सेवाहका सम्बन्धमा नागरिक बडापत्र

    यस मन्त्रालयबाट जनतालाई पुर्‍याइने सेवाहका सम्बन्धमा नागरिक बडापत्र तयार गरी लागू गरिएको र सो सम्बन्धी प्राप्त जनगुनासोको व्यवसथापन तथा कारवाहीका लागि मन्त्रालयको  प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क विन्दुको रुपमा तोकिएको छ । उजुरी तथा गुनासोको लागि फोन नं. ४२११६९२ इमेल info@most.gov.np तथा फ्याक्स ०१-४२११४७५ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था…