आर्थिक प्रशासन शाखा
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको  वार्षिक बजेट तयार गरी पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुर्याउन ।
  • अख्तियारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गर्ने ।
  • स्वीकृत बिनियोजन बमोजिम बजेट खर्चका लागि पेश गर्ने ।
  • धरौटी राजश्‍व सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्‍ने ।
  • केन्द्रीय लेखा तयार गर्ने ।
  • लेखा परीक्षण गराउने ।
  • मातहत निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने ।
  • बेरुजुको अभिलेख राख्‍ने र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरण तयार गर्ने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
No Record