कार्यहरू

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७२ अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेको छ ।

 • विज्ञान र सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
 • विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान र सर्वेक्षण, तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन आदी,
 • विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय,
 • सरकारी तथा गैह्रसरकारी संङ्घ संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिएका विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा,
 • विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको विकास र उपयोग,
 • विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा विस्तारका कार्यक्रम,
 • विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका प्रगतिको अन्वेषण तथा अनुसन्धान,
 • विज्ञान र प्रविधि सम्बद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय,
 • विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित सामाग्रीको उत्पादन, आपुर्ति तथा ब्यबस्थापन,
 • अत्याधुनिक प्रविधि विषयक तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण,
 • विज्ञान र प्रविधि विषयक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संझौता तथा समझदारीपत्र,
 • सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार,
 • पारमाणविक प्रविधिको उपयोग तथा प्रवद्र्धन र त्यसको  अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन,
 • रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा प्रवद्र्धन र त्यसको  अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन,
 • अन्तरीक्ष विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान,
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था,
 • नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान,
 • विज्ञान तथा प्रविधि परिषद,
 • राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
 • प्लानेटेरियम, बेधशाला र विज्ञान संङग्रहालय ।