सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सु-शासन शाखा
 • सूचना प्रविधि सम्वन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित सम्पर्क एवं समन्वय गर्दै उनीहरूको  लगानी प्रोत्साहन गर्ने |
 • सूचना प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक योगदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने |
 • गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको साझेदारी अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने | 
 • विद्युतीय शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूस“ग सम्पर्क गर्ने र तिनको क्षमता वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने |
 • सूचना प्रविधिको दिगो विकास गर्न आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू विकास गर्ने र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने |
 • सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्र (GIDC) लगायत सूचना प्रविधि पार्क, सूचना प्रविधि केन्द्र आदिको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारी निकायहरूसित समन्वय गर्ने |
 • बिभित्र निकायहरुको Data लाई एउटै Standard र Format अनुसार राख्न प्रविधिक सहयोग गर्ने ।
 • सार्वजनिक प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यावहारिक कार्यक्रम तयार पारी लागू गर्न पहल गर्ने |
 • E-Governance Master Plan तयार गर्ने ।
 • सूचना प्रविधिका पूर्वाधार संरचनाहरू दिगो, वातावरण मैत्री, सुरक्षित तथा किफायती बनाउने तर्फ पहल गर्ने |
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन–नियम, विनिमय बमोजिम काम भए नभएको बारे राय प्रदान गर्ने |
 • Cyber Security को लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने |
 • सफ्टवेयर पाइरेसी एवं सूचना प्रविधिजन्य अपराध कम गर्न विद्यमान कानुनी उपचारको प्रचार प्रसार गर्ने |
 • Digital Divide कम गर्न योजना तयार गर्ने |
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आयोजना गर्न गराउन सहयोग पुरयाउने |
 • सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने र गर्न उप्रेरित गर्ने |
 • सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्था र निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
1 श्री कल्पना श्रेष्ठ सि. डि.केमिस्ट