राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद्

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद्

 सूचना प्रविधि सम्बन्धी देहायका बिषयहरुमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत मार्ग दर्शन र राय सल्लाह दिन तथा यस क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय समेत गर्नको लागि देहायबमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद् गठन गरिएको छ :-

(क) प्रधानमन्त्री

अध्यक्ष

(ख) विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री / राज्यमन्त्री

सह अध्यक्ष

(ग) माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सूचना प्रविधि  क्षेत्र हेर्ने)

सदस्य

(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय

सदस्य

(ङ) सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

सदस्य

(च) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय

सदस्य

(छ) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

सदस्य

(ज) नियन्त्रक, प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय

सदस्य

(झ) सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पेशागत संघ संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना

सदस्य

(ञ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयका केन्द्रीय क्याम्पसका सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको तीन जना

सदस्य

(ट) सूचना प्रविधि क्षेत्रका विशेषज्ञहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको तीन जना

सदस्य

(ठ) उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको संघ / संस्थाहरुको प्रतिनिधि दुई जना

सदस्य

(ड) सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी /व्यवसायी मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना

सदस्य

(ढ) सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

सदस्य-सचिव

परिषद्को कार्यक्षेत्र:

यस परिषद्को कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिमको हुने छ :-

(क) सूचना प्रविधि क्षेत्रको कानूनी ब्यबस्था सम्बन्धी ।

(ख) सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति तर्जुमा र परिमार्जन सम्बन्धी ।

(ग) सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय,     निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरुको विचमा समन्वय सम्बन्धी ।

(घ) सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन  सम्बन्धी ।

(ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी ।

(च) सूचना प्रविधिको स्थानीयकरण र स्तरीकरण सम्बन्धी ।

सचिवालयको व्यवस्था: यस परिषदको सचिवालयको काम विज्ञान तथा प्रविधि  मन्त्रालयले गर्दछ ।