कानून तथा फैसला कार्यान्यवन शाखा
  • ऐन, नियम, गठन आदेश, बिनियमको मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा परिमार्जन गर्ने आवश्यक कार्यको लागि अघि बढाउने। 
  • विभिन्न विषयमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका बिभाग, कार्यालयलाई आवश्यक कानुनी राय परामर्श दिने।
  • मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफको मस्यौदा एवं प्रतिउत्तर तयार गर्ने।
  • कानुनी प्रतिरक्षाको कारवाही गर्ने।
  • मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने बार्ता, संझौता आदीमा सहभागी हुने, बार्ताका बुँदा तयार गर्ने, संझौताको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने।
  • मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन सहित सम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने।
  • सम्पादित सूचनाहरु निर्णयानुसार प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा पठाउने।
  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • मन्त्रालय र मातहतका निकाय पक्ष विपक्ष हुने वा भएको मुद्दामा सम्बन्धित अड्डा अदालतमा दिइने उजूरी वा प्रतिवाद वा लिखित जवाफ वा पुनरावेदनको लिखत तयार गर्ने, पेश गर्ने र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित अदालतमा पठाउने ।
  • अदालतबाट भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
1 श्री विश्वबन्धु पौडेल उप सचिव (कानून)