माननीय मन्त्रिज्युको निजि सचिवालय
  • विभागीय मन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीसँग सञ्‍चार सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने / गराउने।
  • माननीय मन्त्रीसँगको समन्वय र निर्देशनमा रही शुभकामना¸ मन्तव्य¸ वक्तव्य आदि मस्यौदा गर्ने ।
  • माननीय मन्त्रीको दैनिक कार्य सूची तयार गर्ने।
  • माननीय मन्त्री समक्ष सचिवबाट निर्णय तथा निर्देशनको लागि पेश हुन आएका टिप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरु मन्त्री समक्ष पेश गरी निर्णयानुसार अभिलेख गरी कार्यान्वयनको लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्ने।
  • माननीय मन्त्रीलाई भेट गर्न आउने आगन्तुकलाई मन्त्रीसँग समय मिलाउने र भेट गराउने।
  • माननीय मन्त्रीलाई आवश्यक विषयमा राय परामर्श तथा सुझाव पेश गर्ने ।
  • माननीय मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन आवश्यक व्यवस्था र समन्वय गर्ने।
  • अधिनस्थ कर्मचारीहरुको सुपरिवेक्षक भई कार्य गर्ने ।