राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिहरुको लागि विज्ञ सदस्य सम्बन्धमा

जैविक प्रविधि, परमाणु विज्ञान प्रविधि, अन्तरिक्ष विज्ञान प्रविधि र शुक्ष्म विज्ञान प्रविधि राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिहरुको लागि नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने विज्ञ सदस्यहरुका लागि निवेदन आह्वान सम्वन्धी सूचना