विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि सुझाव अाह्वान सम्बन्धी पुनः सूचना

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि सुझाव अाह्वान सम्बन्धी पुनः  सूचना