ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, फोटोकपी सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना