सचिवको निजी सचिवालय
  • विभागीय मन्त्री¸ प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्री¸ अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख¸ मुख्य सचिव तथा अन्य मन्त्रालय निकायका सचिवसँग सञ्‍चार सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने गराउने ।
  • सचिवको दैनिक कार्य सूची तयार गरी राख्‍ने ।
  • मन्त्री समक्ष सचिवबाट निर्णय तथा निर्देशनको लागि पेश हुने टिप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरु मन्त्रीको निजी सचिवालयमा पेश गरी निर्णयानुसार अभिलेख गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित शाखामा फिर्ता पठाउने।
  • सचिवलाई भेट गर्न आउने आगन्तुकलाई सचिवसँग समय मिलाई भेट गराउने ।
  • सचिवलाई दैनिक कार्य सूचीको वारेमा राय¸ सुझाव तयार गरी पेश गर्ने।
  • सचिवको भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था र समन्वयको गर्ने।
  • अधिनस्थ कर्मचारीहरुको सुपरिवेक्षक भई कार्य गर्ने ।