योजना तथा अनुगमन शाखा
 • सम्बन्धित महाशाखाहरुसँग परामर्श लिई अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न पेश गर्ने ।
 • सम्बन्धित महाशाखाहरुको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय, अन्तर्गतका विभाग, समितिहरुबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको लागि सम्बन्धित विभाग, समितिहरुबाट विवरण लिई कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट प्रक्षेपण गर्ने।
 • अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्पर्क राखी आयोजनाहरु स्वीकृत गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत आयाजेनाहरुको विनियोजित बजेटको आधारमा बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गराउने र सम्बन्धित महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने।
 • म्बन्धित महाशाखाको राय लिई संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रम बीच समन्वय राखी कार्यक्रमहरु दोहोरोपन हुन नदिई उपलब्ध साधनको समुचित उपयोगमा सघाउ पुर्‍याउने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण एवं तिनको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्यहरु गर्न प्रशासन महाशाखालाई सहयोग गर्ने।
 • मन्त्रालय अर्न्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक योजना, कार्यक्रम, वजेट सिलिङ, वजेट तर्जुमा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा वजेट स्वीकृत सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।
 • मन्त्रालय अर्न्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयानुसार निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 •  मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाहरुको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी अद्यावधिक राख्‍ने र आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने।  
 •  मन्त्रालय र अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा देखा परेका समस्याहरुको समाधनार्थ मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा पेश गर्ने र सम्बन्धित महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने।  
 • सम्बन्धित महाशाखाहरुको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरी कार्यक्रमहरुको यथार्थ स्थितिको जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने। 
 • सम्बन्धित महाशाखाहरुको समेत सहयोग लिई मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको आयोजना गर्ने र आयोजनाहरुको प्रगति सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गर्ने।  
 • राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट कारवाही गर्नुपर्ने मन्त्रालय सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने।  
 • राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा निर्धारीत गरिने अन्य कार्य सम्पादन गर्ने।  
 •  सम्बन्धित महाशाखाहरु अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रत्येक वर्ष भए गरेका मूख्य मूख्य कार्यहरुको प्रगति विवरण पुस्तिका तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्ती पछि प्रकाशन गर्ने। 
 • विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु त्यार गरी सोको आधारमा आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 •  मन्त्रालय र अन्तगर्तबाट संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमहरुको आवधिक समीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने । 
 • कार्यक्रमहरुको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
1 कविता निरौला ढुंगेल उप – सचिव
2 श्री ऋषिकेश निरौला शाखा अधिकृत
3 श्री ममता बस्नेत पद परिभाषित छैन