रोस्टर तयार गर्ने सम्बन्धमा

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न विधामा संलग्न हुने बैज्ञानिक,प्राविधिक तथा प्राज्ञज्युहरुको रोस्टर तयार गर्ने सम्बन्धमा Roster