आ.व. २०७४/७५ का लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

आ.व. २०७४/७५ का लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका