मन्त्रालय र बी.पी. प्लानेटेरियम बिचको कार्य सम्पादन सम्झौता