आयनिकृत विकीरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथी राँँय, सल्लाह तथा सुझाव दिनुहुन

आयनिकृत विकीरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथी राँँय, सल्लाह तथा सुझाव पेश गर्नुहुन अनुरोध छ |