मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र बिचको कार्य सम्पादन सम्झौता