सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण