वैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा भएका नविनतम खोज, अनुसन्धान नतिजा र प्रविधिवारे सुशुचित गराउने ।
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा अध्ययन अनसन्धान गर्न प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । 
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा आयोजना हुने अन्र्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागीता जनाउने ।  
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा अध्ययन अनसन्धान गर्न प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । 
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा भएका नविनतम खोज, अनुसन्धान नतिजा र प्रविधिवारे सुशुचित गराउने ।
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, सम्मेलन आयोजना गर्ने ।  
 • विज्ञानका विविध विधाहरुमा आयोजना हुने अन्र्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागीता जनाउने ।  
 • विज्ञानका विविध विधाहरुका राट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरु विच अनुसन्धान साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने ।  
 • अनुसन्धानबाट निस्रित नतिजा द्वारा गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउने |
 • राष्ट्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धानलार्ई सशक्त साधनका रुपमा उपयोग गर्ने |
 • वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई आत्मसात गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने |
 • विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा द्विपक्षीय, वहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग आपसी सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गरी क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उपलब्ध विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोगको वातावरण तयार गर्ने |
 • वैज्ञानिक अनुसन्धानमा निजीक्षेत्रलाई सहभागीता गराउने ।
 • वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्र हितमा परिचालन गर्ने ।
क्र. सं. नाम पद इमेल फोटो
1 सुरेन्द्र सुबेदी सह – सचिव